На головну  |  Викладачі  |  Наукова робота  |  Зовнішні зв´язки  |  Методична робота   Укр | Рус | Анг

Секція промислового та цивільного будівництва кафедри будівництва, міського господарства та архітектури (БМГА) готує фахівців за спеціальністю 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Промислове і цивільне будівництво». Кафедра БМГА є структурною одиницею факультету будівництва, теплоенергетики та газопостачання (ФБТЕГП) Вінницького національного технічного університету. Сьогодні її керіником є доктор технічних наук, професор Моргун Алла Серафимівна.

Телефон: +38(0432)598-277
EMail:

Зростання потреби будівельної галузі у фахівцях характеризує те, що за останні 5 років усі випускники спеціальності ПЦБ були працевлаштовані. Запити на випускників надходять від підприємств і фірм різних форм власності, з якими підтримується постійний зв’язок. Це – ТОВ «МУР», ТОВ «БМУ-3», СПМК-67, НДЛ ЕфБК, ТОВ «Гервін», Немирівська КП СПМК - 63, ТОВ АПМ «Плясовиці», КДПВІ «Вінницяагропроект», ТОВ «Вінницябуд», ВАТ трест «Київміськбуд-1», ЗАТ «Вінницький проектний інститут», ПП «Сфера», ТОВ «Архітектон», ТзОВ «Златограф-проект», проектно-будівельна компанія «Каскад», ТОВ «Комета», ТОВ «Вікінги ЛТД» тощо.

Завідувач кафедри БМГА доктор технічних наук, професор,

Склад секції «Промислового та цивільного будівництва» кафедри БМГА

На секції ПЦБ кафедри БМГА працює 11 викладачів, з них 2 професори, д.т.н.; усі викладачі мають науковий ступінь. Серед викладачів кафедри 3 члени Академії будівництва України: Друкований М. Ф., Попович М. М., Андрухов В. М.; 3 викладача є членами всеукраїнської громадської організації «Гільдія проектувальників у будівництві»: Войцехівський О. В., Байда Д. М., Попов В. О.; 3 викладача входять до українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування: Моргун А. С., Маєвська І. В., Блащук Н.В.

Цілеспрямовано ведеться робота з методичного забезпечення дисциплін навчальною та інструктивно-методичною літературою. Науково-педагогічними працівниками секції ПЦБ підготовлено та опубліковано значну кількість підручників, навчальних посібників та методичних вказівок.

Велика увага приділяється комп’ютерній підготовці фахівців. Створена програма наскрізної комп’ютерної підготовки студентів, поновлена база комп’ютерної техніки, постійно поновлюється програмне забезпечення комп’ютерного класу. Результатом є виконання студентами курсових і дипломних проектів за допомогою сучасних програмних комплексів, підвищення попиту на випускників завдяки їх комп’ютерній грамотності.

У 2003 році на розпочата робота з опанування дистанційних форм навчання. Першим етапом цієї роботи є створення електронної бібліотеки навчальної та навчально-методичної літератури з дисциплін. Другим етапом – створення електронних курсів кожної дисципліни і їх розміщення на сайті центру дистанційної освіти ВНТУ ().

У навчальному процесі широко використовуються активні методи навчання і контролю знань студентів із використанням модульно-рейтингової системи індивідуального контролю, а також проведення ділових ігор, тестування, розв´язання виробничих завдань.

Студенти спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» регулярно беруть участь в конкурсах і олімпіадах за фахом. Щорічно проводяться внутрішні університетські олімпіади з теоретичної та будівельної механіки, інженерної графіки, зі спеціальності ПЦБ. Переможці олімпіад направляються на всеукраїнські олімпіади і конкурси.

Посади, які можуть обіймати випускники спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво»:

 • інженер в галузі цивільного будівництва;
 • інженер з організації керування виробництвом;
 • інженер-проектувальник;
 • інженер з нагляду за будівництвом;
 • інженер-конструктор;
 • інженер з організації, експлуатації та ремонту;
 • інженер-лаборант;
 • документознавець.

Секція ПЦБ приймає участь у випуску фахівців спеціальності “Теплогазопостачання і вентиляція” та спеціальності "Мiське будiвництво i господарство". На секції проводиться підготовка фахівців по отриманню другої вищої освіти по спеціальності «Промислове та цивільне будівництво».

На кафедрі читаються основні курси підготовки будівельника:

 1. Будівельна механіка.
 2. Інженерна геологія.
 3. Будівельні конструкції.
 4. Будівельні конструкції спеціального призначення.
 5. Конструкції із дерева та пластмас.
 6. Металеві конструкції.
 7. Залізобетонні конструкції.
 8. Механіка грунтів
 9. Основи та фундаменти будівель та споруд.
 10. Реконструкція будівель і споруд.
 11. Моделювання конструкцій з використанням САПР.

У 1996 році були випущені перші магістри. Підготовка магістрів із спеціальності здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”. Нормативний термін навчання визначається освітньо-професійною програмою і становить 17 місяців з двомісячними канікулами. Після успішного завершення навчання та державної атестації студент отримує документ установленого зразка про здобуття вищої освіти та кваліфікації магістра.

 • магістр наук;
 • магістр інженерії.

Особи, які отримали диплом магістра згідно обраного напрямку, можуть займатися професійною, викладацькою чи науковою діяльністю в галузі, яка визначається отриманою кваліфікацією. Магістри наук мають пріоритетне право на продовження навчання в аспірантурі.

На секції ПЦБ ведеться підготовка аспірантів. За роки існування на кафедрі підготовлені та захищені 30 кандидатських та 4 докторських дисертації. Підготовлено 8 кандидатів наук для закордонних країн.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника кафедри ПЦБ

Інженер-будівельник повинен знати:

 • основні тенденції розвитку архітектури і архітектурно-конструктивних рішень промислових, цивільних і спеціальних будівель і споруд;
 • всі властивості будівельних матеріалів і перспективне їх використання при виготовленні будівельних конструкцій і в оздоблювальних роботах;
 • методи розрахунку і проектування несучих конструкцій будівель і споруд;
 • застосування автоматизованих систем проектування будівельних конструкцій;
 • методи оцінки несучої здатності конструктивних елементів і конструктивні рішення по підсиленню основних несучих конструкцій будівель і споруд;
 • способи виконання робіт по підсиленню конструкцій при реконструкції і реставрації будівель і споруд;
 • методи зведення нових будівель і споруд;
 • правила виконання будівельно-монтажних робіт з додержанням всіх вимог ДБН, вимог охорони праці і навколишнього середовища;
 • методи інвестицій, економічного і технічного обґрунтування організацій і управління будівництвом.

Спеціаліст інженер-будівельник повинен уміти:

 • виконувати архітектурне проектування будівель і споруд з використанням сучасних типів конструкцій;
 • виконувати розрахунки і конструювання будівельних конструкцій для нових будівель і споруд, а також при реконструкції і підсиленні;
 • уміти користуватись обчислювальною технікою, мережею INTERNET;
 • використовувати прилади і обладнання для визначення властивостей будівельних матеріалів і напружено-дефомованого стану будівельних конструкцій;
 • виконувати оцінку ефективності будівельних робіт, методів механізації і автоматизації будівельно-монтажних і спеціальних робіт;
 • організувати виконання будівельно-монтажних процесів на будівельному майданчику з додержанням вимог технологій і охорони праці та навколишнього середовища;
 • виконувати перевірку виконання будівельно-монтажних, оздоблювальних і спеціальних робіт у відповідності до вимог нормативних документів;
 • здійснювати на високому рівні керівництво, навчання і виховання колективу робітників (учнів тощо), відповідного підрозділу, який очолює спеціаліст інженер-будівельник.

Випускники кафедри працюють на підприємствах різних форм власності, у тому числі в приватних фірмах, державних установах, в закладах освіти; є засновниками і керівниками підприємств. Серед випускників заслужені будівельники України – С. В. Андрушко, О. І. Грінчук; д.т.н., професор С. І. Білик – завідувач кафедри МДК КНУБА; Р. Б. Аксельрод – проректор КНУБА з регіонального розвитку, очолював ГУ ЖКГ Вінницької ОДА, був заступником губернатора; О. М. Рябчинський – заступник директора БМУ – 3; Ю. В. Плясовиця – керівник ТОВ АПМ «Плясовиці», Г. А. Бондар – керівник ТОВ «Комета ЛТД», В. М. Штельмах – керівник проектно-будівельної компаніі «Каскад»та інші.

Варто відмітити, що навчальний план підготовки бакалаврів і магістрів в галузі будівництва за переліком дисциплін збігається із стандартним навчальним планом. Тому, за статистикою кафедри, практично всі випускники працюють саме на будівельних підприємствах. Здобуті знання в області розрахунку і конструювання, володіння навичками роботи з програмними комплексами САПР є важливими і значущими в очах сучасних роботодавців в будь-якому напрямку будівництва.

Історична довідка

В 1975 році створюється перша випускна кафедра промислового тацивільного будівництва, яку очолює професор М. Ф. Друкований. Співробітники кафедри читають спеціальні дисципліни: інженерна геодезія, будівельні матеріали, архітектура, будівельні машини, технологія будівельного виробництва тощо. В зв'язку із збільшенням дисциплін на випускній кафедрі, а відповідно – чисельності викладачів, в 1977 р. Колектив ділиться на кафедру промислового тацивільного будівництва (пЦБ, зав.каф., проф. А. Ф. Пономарчук) та технології будівельного виробництва (ТбВ, зав.каф., проф. Друкований М. Ф.). Для підготовки інженерів-будівельників за спеціалізацією металеві конструкції в 1980 році організована кафедра будівельних конструкцій (БК, зав.каф., доц. В. Д. Борисенко, з 1983 року – доц. І. П. Середюк, а з 1985 року – проф. В. Д. Свердлов).

Великий вклад у підготовку спеціалістів та створення матеріально-технічної бази в перші роки заснування внесли: проф.А. Ф.Паламарчук, доценти Ю. Ю. Гавруцький, М. М. Сторожук, В. І. Ільїн, І. І. Ваганов, В. П. Юрчук, Г. Я. Медведєва, Д. В. Даниш, В. Г. Глоба, Г. С. Ратушняк, І. П. Сердюк, Г. В. Хржановський, В. З. Олійник, І. М. Яцковський, старші викладачі Л. І. Цвєтков, В. Ф. Середюк.

В 2001 році кафедри знову були об’єднані в одну випускаючу кафедру, яка отримала назву кафедри промислового та цивільного будівництва - завідувач Свердлов В.Д. У кінці 2002 року, у зв’язку з відкриттям на факультеті нової спеціальності 7.092103 “Міське будівництво та господарство” від кафедри ПЦБ була відокремлена кафедра містобудування та архітектури, що стала випускаючою для нової спеціальності. Її очолив доктор технічних наук, професор І.Н.Дудар.

У 2006 кафедру очолила доктор технічних наук, професор, А.С. Моргун.

У 2016 році у зв'язку із об'єднанням ряду будівельних спеціальностей у спеціальність 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» кафедри ПЦБ та МБА було реорганізовано в кафедру будівництва, міського господарства та архітектури. Кафедру очолює доктор технічних наук, професор, А.С. Моргун, до складу кафедри входять дві секції: промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) і міського господартсва та архітектури (МБА).

Підготовку спеціалістів кафедра ПЦБ здійснює з 1974 року, а з 1979 року ведеться підготовка спеціалістів для закордонних країн. Підготовка ведеться по очній і заочній формам навчання. З 1994 року кафедра здійснює підготовку за двоступеневою системою: бакалавр, магістр. За цей час було підготовлено та випущено понад 4000 спеціалістів для нашої держави та 210 для закордонних країн.