На головну  |  Викладачі  |  Наукова робота  |  Зовнішні зв´язки  |  Методична робота   Укр | Рус | Анг
Наукова робота по cекції ПЦБ

Основним показником наукової роботи по cекції ПЦБ є участь викладачів у різних сферах наукової діяльності. Кожний викладач, окрім викладацької роботи займається певним видом досліджень, співпрацює з іншими науковцями України, приймає участь у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, публікується в журналах і збірниках нашого університету і інших ВУЗів країни. Деякі публікації викладачів знаходять відображення в роботах, які друкуються за кордоном.

Наукові дослідження викладачів cекції здійснюються за загальною темою: «Дослідження напружено-деформованого стану системи будівля-фундамент-основа в цілому та окремих її елементів і інноваційних технологій комп’ютерного проектування». У науковій роботі беруть участь студенти старших курсів. Це дає можливість щорічно готувати до 30 доповідей на загально університетську науково-технічну конференцію студентів, виявляти здібних до наукової роботи студентів для вступу в магістратуру і аспірантуру.

Щорічно під керівництвом викладачів cекції готується 15 - 20 магістрів. На даний момент на кафедрі над науковою роботою працює аспірантка Чорноскутова К. О. під керівництвом Маєвської І. В., Франчук О. В. під керівництвом Моргун А. С. завершує роботу над дисертацією і готується до захисту. Під керівництвом Друкованого М. Ф. захистилось 17 кандидатів наук, Маєвської І. В. – 2, Моргун А. С. -2.

Щорічно студенти та магістранти під керівництвом викладачів секції приймають участь у Всеукраїнському конкурсі на кращу наукову студентську роботу з розділу “Будівництво і архітектура”. У 2003 році 2 студенти були нагороджені: Попов В.О. дипломом переможця; Коротинський М.П. заохочувальним дипломом; у 2006 році диплом переможця отримала Блащук Н. В.

Доцент кафедри БМГА Войцехівський О. В. очолює науково-дослідну лабораторію ефективних будівельних конструкцій (НДЛ ЕфБК) ВНТУ, що устаткована обладнанням для проведення випробування габаритних конструкцій. Устаткування лабораторії використовується і для проведення лабораторних робіт із студентами. НДЛ ЕфБК є сертифікованою лабораторією з проведення сертифікаційних випробувань будівельних матеріалів і конструкцій, здійснює діяльність з обстеження, паспортизації, проектування будівель і споруд.

Кожний рік друкується біля 22 - 25 наукових статей, 1-2 монографії.

Монографії:

Ратушняк Г. С., Дудар І. Н., Бікс Ю. С.

Прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних дорожніх каменів.
Монографія 2014. - 120 с.

У монографії висвітлено питання прогнозування міцності та розподілу бокового тиску при виробництві пресованих бетонних виробів з використанням теорії нечіткої логіки та регресійного аналізу. Викладено результати теоретичних та експериментальних досліджень величини прогнозованої міцності бетонних виробів. На базі апарату нечіткої логіки розроблено програмний модуль, який можна адаптувати до цільової функції шляхом навчання моделі. Матеріал монографії може бути корисним для студентів інженерно-будівельних спеціальностей, аспірантів, інженерних робітників.

Маєвська І. В., Блащук Н. В.

Урахування роботи ростверку у складі стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів. Монографія 2013. - 168 с.

В монографії оцінюється НДС основ стрічкових пальових та підсилених палями фундаментів мілкого закладання. Шляхом фізичного та чисельного моделювання встановлено основні закономірності залежності частки навантаження, що сприймає ростверк таких фундаментів, від геометричних параметрів фундаменту і технології влаштування паль. Шляхом кореляційного аналізу отриманих даних запропоновано залежності, які дозволяють врахувати основні геометричні параметри та фізикомеханічні характеристики основи для оцінювання навантаження, що сприймає ростверк.

Моргун А. С.

Теорія пластичної течії в механіці ґрунтів. Монографія 2013. - 108 с.

Загальні механічні властивості ґрунтів, з яких складена наша планета Земля, з метою їх практичного прикладання мають бути сформульовані в вигляді визначальних законів (у вигляді рівнянь стану). В роботі розглядається актуальне питання сучасної механіки – розробка найбільш адекватної математичної моделі ґрунту. В роботі подано аналіз напрацьованих в механіці ґрунтів матеріалів з цього питання. Цей досвід є вельми корисний для інженерів, студентів, що працюють в області механіки ґрунтів та її прикладань, а також аспірантам та студентам будівельних спеціальностей.

Попович М. М.

Робота пірамідальних паль на сумісну дію горизонтальних і вертикальних навантажень. Монографія 2012. - 116 с.

В монографії висвітлені питання спільної роботи з ґрунтом основи пірамідальних паль при дії вертикального, горизонтального і сумісній дії вертикального та горизонтального навантажень. Доведено позитивний вплив способу прикладання навантаження на несучу здатність палі. Запропоновано методику розрахунку.

Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються дослідженням та проектуванням фундаментів під розпірні системи.

Моргун А. С.

Метод граничних елементів в розрахунках схилів. Монографія 2012. - 95 с.

В монографії розглядаються актуальні питання визначення горизонтального тиску ґрунту на підпірні споруди, наведено закономірності механіки ґрунтів та їх прикладання до зазначених питань. Наведено теоретичні засади дослідження активного тиску ґрунту на підпірні стінки за числовим методом граничних елементів, результати числових досліджень порівняння з експериментами, з розрахунком за діючими ДБН, графічним методом, методом В. В. Соколовського. Розв’язання інженерних задач теорії стійкості підпірних споруд доповнюються числовими прикладами, що полегшує використання викладених методів в інженерній практиці. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

О. І. Сіянов

Металеві циліндричні стержневі покриття: конструювання та розрахунок. Монографія 2012. - 140 с.

У монографії викладено удосконалені конструктивні рішення металевих циліндричних стержневих покриттів. Наведено закономірності напружено-деформованого стану та нові варіанти вузлових з’єднань. Запропоновано методику розрахунку стійкості та розглянуто економічну ефективність застосування покриттів. Для працівників науково-дослідних, проектних і виробничих організацій та студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

А. С. Моргун

Метод граничних елементів в розрахунках буронабивних паль. Монографія. 2011. – 112 с.

У монографії розглядаються актуальні питання прогнозування несучої спроможності паль, які широко використовуються в будівництві завдяки своїм безперечним перевагам – високій несучі спроможності при дії як вертикальних так і горизонтальних навантажень, технологією улаштування, що не спричиняє появу динамічних впливів на навколишні споруди. Наведено теоретичні основи дослідження взаємодії бурових паль з основою за МГЕ, результати числових досліджень та порівняння з експериментом. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, а також для студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В.

Моделювання ефекту взаємодії системи «будівля–фундамент-основа» числовим методом граничних елементів. Монографія 2010. - 132 с.

В монографії наведено теоретичні основи дослідження взаємодії групи паль методом граничних елементів, результати числових досліджень взаємодії будівлі, фундаментних конструкцій та основи за методом скінчених елементів та методом граничних елементів. Робота основ досліджена як в лінійній, так і в нелінійній стадіях з використанням дилатансійної моделі пластичної течії. Монографія розрахована на науковий та інженерно-технічний персонал, який займається розрахунком будівельних конструкцій сучасними числовими методами, а також на студентів інженерно-будівельних спеціальностей.

Попов В. О., Кондратенко І. П., Ращепкін А. П.

Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром. Монографія 2009. - 250 с.

У монографії викладені результати моделювання та оптимізації параметрів конструкцій платформ і вузлів безфундаментних башт-атракціонів з високоточним стовбуром. Окреслено основні принципи моделювання і розрахунку магнітних лінійних машин для технологічного устаткування, удосконалено методи для визначення несучої здатності елементів башт-атракціонів та форм втрати їх стійкості із врахуванням динамічних впливів збоку лінійних машин. Для працівників науково-дослідних, проектних, виробничих організацій, студентів і аспірантів будівельних спеціальностей та науковців спеціальності електричні машини і апарати.

Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В.

Комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів. Монографія 2009. - 162 с.

В монографії викладено сучасні комп’ютерні технології розрахунку фундаментних конструкцій на основі методу граничних елементів. Прикладення потужного числового МГЕ до розв'язання лінійних та нелінійних задач геомеханіки та процесу осідання ґрунтових основ і допустимих навантажень на них обґрунтовано теоретичними викладками, підкріплено та проілюстровано даними числових розрахунків. Сподіваємось, викладений матеріал стимулюватиме подальші теоретичні та прикладні дослідження використання МГЕ в механіці ґрунтів та розвитку проблеми заглиблених споруд в цілому.

Друкований М. Ф., Лівінський М. О.

Основи розрахунку і технологія влаштування підлоги. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 218 с.

В монографії подаються відомості про досвід улаштування різних видів підлоги у вітчизняній і зарубіжній практиці, методи розрахунку підлоги, методичні рекомендації і технологічна карта влаштування монолітної хімічностійкої полімербетонної підлоги для підприємств м'ясо-молочної промисловості. Рекомендується до використання проектними організаціями, а також студентами при розробці курсових і дипломних проектів.

Друкований М. Ф., Матвеев С. В., Корчевський Б. Б., Риндюк В. І., Черний В. Г., Шокарев В. С.

Армовані основи будівель та споруд. Монографія 2006. -235 с.

Монографія присвячена важливій проблемі застосування нового композитного матеріалу - армованого ґрунту у різних сферах сучасного будівництва. Мета книги - довести до інженерної громадськості України рівень використання армованого ґрунту в розвинених країнах світу, узагальнити дослідження, проведені на теренах країн СНД по використанню армованого ґрунту в будівництві та підготувати необхідний матеріал для розробки нормативних документів при проектуванні та використанні армованих ґрунтів.

Свердлов В. Д., Попов В. О.

Металеві баштові споруди з високим ступенем співосності несучих елементів. Монографія - Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. - 141 с.

У монографії викладені результати теоретичних та експериментальних досліджень з розрахунку, конструювання, технології виготовлення металевих баштових споруд, що використовуються для атракціонів. Приведені приклади конструктивних вирішень основних складових частин. Запропоновані загальні рекомендації для проектування таких конструкцій, виходячи з багаторічного досвіду світових виробників атракціонів та власних напрацювань авторів. Для працівників науково-дослідних, проектних, виробничих організацій, студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

Моргун А. С., Моргун А. І.

Конструкції біпірамідальних паль та їх розрахунок за методом граничних елементів. Монографія 2001. - 116 с.

В монографії подані питання конструювання та дослідження роботи конструкцій біпірамідальних паль з великим кутом збігу. Наведена методика розрахунку цього конструктивного рішення фундаментів для малонавантажених будівель, в тім числі сільсько-господарського призначення, за сучасним методом граничних елементів. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються конструюванням та розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

Моргун А. С.

Застосування методу граничних елементів у розрахунку паль в пластичному середовищі грунту. Монографія 2001. - 64 с.

В монографії наведена методика розрахунку пластичної задачі паля-основа за допомогою сучасного числового методу граничних елементів з використанням способу послідовних пружніх зразків. Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

Моргун А. С.

Метод граничних елементів в розрахунках паль. Монографія 2000. - 131 с.

В монографії наведена методика розрахунку паль та стрічкових пальових фундаментів за допомогою сучасного числового методу граничних елементів та результати числових досліджень взаємодії системи "стрічковий пальовий фундамент-підвалина". Монографія розрахована на наукових та інженерно-технічних працівників, які займаються розрахунками будівельних конструкцій сучасними числовими методами.

Свердлов В. Д., Сіянов О. І.

Металеві циліндричні стержневі покриття. Монографія 1999. - 134 с.

У монографії викладено основні результати теоретичних та експериментальних досліджень з розрахунку і конструюванню просторових циліндричних стержневих покрить. Запропоновано математичний апарат розрахунку даних систем з визначенням зусиль, вузлових переміщень і маси покрить. Дано пропозиції щодо підбору перерізів і розрахунку вузлів. Розглянуто техніко-економічні показники застосування просторових циліндричних стержневих покрить у порівнянні з плоскими і арочними системами. Для працівників науково-дослідних, проектних і виробничих організацій та студентів і аспірантів будівельних спеціальностей.

И.В. Маевская и О.И. Игнатова.

Рекомендации по вероятностному расчету оснований и фундаментов каркасных зданий (методика и алгоритм). М., 1985. – 57 с.

Настоящие рекомендации подготовлены в качестве вспомогательного материала для проектирования промышленных каркасных зданий с отдельно стоящими фундаментами на естественном основании. Целью создания рекомендаций является выявление в результате вероятностных расчетов с применением теории надежности неиспользованных резервов получения оптимальных проектных решений фундаментов и их реализация. Рекомендации подготовлены в лаборатории методов исследования грунтов кандидатами технических наук.

В.Т. Глушко, Т.Н. Цай, И.И. Ваганов

Охрана выработок глубоких шахт. М., «Недра», 1975. - 200 с.

Рассмотрены актуальные вопросы охраны и крепления капитальных и подготовительных выработок глубоких шахт. Предназначена для широкого круга инженерно-технических работников угольных шахт и комбинатов, научно-исследовательских и проектных институтов и может быть полезна студентам вузов.